full screen background image
  Kaiu Põhikool  

KAIU  PÕHIKOOLI  PÄEVAKAVA 2018/2019. õppeaastal

 

1. Õppe- ja vahetund.

Õppetunnid algavad koolis kell 8.25.

Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei ole lühem kui 10 minutit.

Õppetunnid võivad olla tunniplaanis paaristundidena.

Söögivahetunni pikkus on 15 kuni 20 minutit.

Tundide ajad:

1. tund       8.25 – 9.10

                                           hommikupuder

2. tund       9.20 -  10.05

3. tund     10.15 – 11.00

4. tund     11.10 – 11.55

                                           1. – 5. klasside söögivahetund

5. tund     12.10 -  12.55

                                           6. – 9. klasside söögivahetund

6. tund     13.10 – 13.55

7. tund     14.05 – 14.50

                                           pikapäevarühma  eine

8. tund     15.00 – 15.45


2. Pikapäevarühma (edaspidi PPR) päevakava.

1. PPR töötab esmaspäeval ja teisipäeval 12.10 kuni 17.00, kolmapäevast reedeni 12.10 kuni 16.00. Õpilaste bussiringid lähevad kooli juurest E-T kell 16.50 ja K, N, R kell 15.55.

2. Õpilase osalemise aluseks PPRi töös ja teistes PPRi ajal toimuvates tegevustes (ringid, trennid jms) on lapsevanema avaldus.

3. PPR-i töö toimub vastavalt määratud klassiruumis .

4. Õpilased võivad osaleda klassivälises tegevuses (ringid, muusikakool,  trennid, viibida raamatukogus  jms tegevus)

eelnevalt teavitades sellest  pikapäevarühma õpetajat.

5. PPR-i õpilased saavad eine, mille eest maksavad lapsevanemad.

6. PPR-i ajakava:

Pikapäevarühmas toimub töö sarnaselt õppetundidele – koduste tööde tegemine vaheldub vahetunniga (kus puhatakse, mängitakse ja käiakse jalutuskäigul õues koos õpetajaga, osaletakse õpetajat eelnevalt informeerides huvialaringides, trennides, muusikakoolis jmt) .

 

ESMASPÄEV:

Kell 13-17 õp Külli Praats 1.-3. klass

Kell 15-17 õp Kätlin Erm 4.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö

 

TEISIPÄEV:

Kell 12 - 17 õp Külli Praats 1.-3. klass

Kell 14 - 17 õp Kätlin Erm 4.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö

 

KOLMAPÄEV:

Kell 12 - 16 õp Külli Praats1.-3. klass

Kell 14 - 16 õp Kätlin Erm 4.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

 

NELJAPÄEV:

Kell 12 - 16 õp Külli Praats 1.-3. klass

Kell 14-16 õp Kätlin Erm 4.-9. klass

7. tund  – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

 

REEDE:

Kell 12 - 16 õp Külli Praats 1.-9. klass

7. tund  – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

 

3. Huviringid vt. Huvitegevus/huviringid

 Lisa 1.Tundide järjestusplaan.

1. Õppetunnid on klassiti jaotatud vastavalt õppekavale ja  tunniplaanile viiele nädalapäevale arvestusega, et reedel on lühem

     koolipäev ja viimase tunni (klassijuhatajatund) ajal saab korraldada kooli ühisüritusi.

2. Tunniplaan on päevakava osa ja kehtestatakse direktori käskkirjaga.

3. Pärast tunde toimuvad konsultatsioonid, huvialaringid, huvikooli (muusikakooli) tunnid, trennid ja  pikapäevarühm.

4. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne

     kontrolltöö toimumist.

             Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
            
             Kontrolltöid ei planeerita üldiselt esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja

             arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase
 
             tunnina.

5. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetus/käsitöö, ujumistunnid. Õppetund vaheldub vahetunniga.

    Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on

     vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

        6. Paaristunde võib kasutada juhul, kui tundide andjad tulevad kooli tunde andma väljas poolt Kaiu valda.
       
        7.
Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

8. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

            Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval

            enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

        9.
Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes

             nädalas on kuni viis õppepäeva.

10. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas

               juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. 

 

 

 

 

Lisa 2. Õppeaasta

1. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

2. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

3. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

          Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt  185 õppepäeva.

          Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu.

          Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

4. Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel

          kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva

 

Lisa 3. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

 1. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui

     vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt

     ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

2. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on

    koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes

    korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab

    kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on

    valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja

    koolikohustuse täitmise tagamiseks.

4. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist

    õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.

 

 

Lisa 4.  Kodused õpiülesanded.

1. 1. klassis koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.

2. Alates 2. klassist antakse õpiülesandeid arvestusega, et nende lahendamiseks kulub päevas keskmiselt:

a.     2. klassis kuni 1 tund;

b.     3. ja 4. klassis kuni 1,5 tundi;

c.      5. ja 6. klassis kuni 2 tundi;

d.      7.-9. klassis kuni 2,5 tundi.

3. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.

 

 

Lisa 5. Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele.

1. Õppetunnid jäetakse ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19 °C.

2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit

     ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

3. Õppetunnid jäetakse ära, kui välisõhu temperatuur on

            1) miinus 20 °C ja madalam 1.-6. klassis;
           
            2)
miinus 25 °C ja madalam  7.-9. klassis.

4. Madalamast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse   kojusaatmise võimalusteni erinevaid

     tegevusi.

5. Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia õhutemperatuuril:

            1) 1.-6. klassi õpilastele kuni miinus 10 °C;
 
            2)
7.-9. klassi õpilastele kuni miinus 15 °C;
 
            3)
Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8m/s.