full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Koosolekud

Juhtkonna koosolek neljapäeviti kell 12.10
Infominutid reedeti kell 8.05
Õppenõukogud igal veerandil ja vastavalt vajadusele.


ÕPPENÕUKOGU 29. augustil kell 10.00

Päevakava:

1. Õpitulemused 2017/18 õa, sh eksamite tulemused, täiendav õppetöö, loovtööd.

2. Õpiabirühm. Ettepanek kinnitamiseks. 

3. Õppetöö korraldamine ( veerandid vs trimestrid) , koolivaheajad.

4.   Õppenõukogu ülesanded
4.1. Õppekava muudatused, tunnijaotusplaan – arvamuse andmine,
4.2. Üldtööplaan 2018/2019 kinnitamine

5. Prioriteedid 2018/2019 õa.

6. Info.