Dokumendid

Kaiu Kooli põhimäärus

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Üldtööplaan

Kaiu Kooli õppe- ja kasvatusala töötajate vabade ametikohtade avaliku konkursi läbiviimise kord

Kaiu Põhikooli arengukava 2019–2023

Kaiu Lasteaed Triinutare arengukava 2020–2022

Kaiu Kooli õppekava:

Ainekavad

Distantsõppe korraldamine Kaiu Koolis

Ohutuse tagamine Kaiu Koolis

Kaiu Kooli töötasustamise alused

Arenguvestluste kord

Kaiu Põhikooli sisehindamise aruanne 2015-2018.doc

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Andmekaitse tingimused Kaiu lasteaed

Kaiu Kooli tervisenõukogu tööplaan 2023

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste 2024. aasta kollektiivpuhkuste graafiku kinnitamine