Dokumendid

Kaiu Kooli põhimäärus

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Üldtööplaan

Pedagoogide vabade ametikohtade avaliku konkursi läbiviimise kord

Kaiu Põhikooli arengukava 2019–2023

Kaiu Lasteaed Triinutare arengukava 2020–2022

Kaiu Kooli õppekava:

Ainekavad

Distantsõppe korraldamine Kaiu Koolis

Ohutuse tagamine Kaiu Koolis

Kaiu Kooli töötasustamise alused

Arenguvestluste kord

Kaiu Põhikooli sisehindamise aruanne 2015-2018.doc

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Andmekaitse tingimused Kaiu lasteaed

Kaiu Kooli tervisenõukogu tööplaan 2023