Päevakava

Direktori kk  31.08.2023 nr 1-1/10           

KAIU KOOLI  PÄEVAKAVA 2023/2024 õ.-a.

Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud  

õppes, täita    õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

/PGS § 9 (1) Koolikohustus/

Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,  

õppe- ja spordivahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

 

Õppe- ja vahetund.

Õppetunnid algavad koolis kell 8.25.

Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei ole lühem kui 10 minutit.

Söögivahetunni pikkus on 15 kuni 20 minutit.

Tundide ajad:

1.   tund       8.25 -    9.10

Hommikusöök  

8.30 – 9.00 – lasteaia hommikusöök                                      

9.10 - 9.20 – kooli hommikupuder  

2.      tund       9.20 -  10.05

3.      tund     10.15 – 11.00

4.      tund     11.10 – 11.55  

Lõunasöök   

11.55 – 12.10 – kooli 1.vahetus 1.-4.klass   

12.00 – 13.00 – lasteaia söömine 3.rühma  

5.      tund     12.10 -  12.55                      

12.55 – 13.10 – kooli 2.vahetus 5.-9.klass

6.      tund     13.10 – 13.55  

7.      tund     14.05– 14.50

Oode

14.50 – 15.00 – kooli pikapäevarühm

15.30 – 16.00– lasteaed

8.      tund     15.00 – 15.45  

1. Õppetunnid on klassiti jaotatud vastavalt õppekavale ja  tunniplaanile viiele nädalapäevale arvestusega, et reedel   on lühem koolipäev ja viimase tunni (klassijuhatajatund) ajal saab korraldada kooli ühisüritusi.

2. Pärast tunde toimuvad konsultatsioonid, huvialaringid, huvikooli (muusikakooli) tunnid, trennid ja  pikapäevarühm.

3. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita üldiselt esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

4. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetus/käsitöö, ujumistunnid. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

Pikapäevarühma (edaspidi PPR) päevakava.

 

1.       PPR töötab esmaspäeval ja teisipäeval 12.10 kuni17.00, kolmapäevast reedeni 12.10 kuni 16.00. Õpilaste bussiringid lähevad kooli juurest E-T kell 17.00ja K, N, R kell 16.00.

2.       Õpilase osalemiseks PPRi töös ja teistes PPRi ajal toimuvates tegevustes (ringid,  trennid jms) on lapsevanema avaldus.

3.       PPR-i töö toimub vastavalt määratud klassiruumis .

4.       PPR-i õpilased täidavad kooli kodukorda.

5.       Õpilased võivad osaleda klassivälises tegevuses (ringid, muusikakool,  trennid, viibida raamatukogus  jms tegevus) eelnevalt teavitades sellest  pikapäevarühma õpetajat.

6.       PPR-i õpilased saavad vastavalt esitatud avaldusele eine, mille eest maksavad lapsevanemad.

7.       PPR-i ajakava:pikapäevarühmas toimub töö sarnaselt õppetundidele – koduste tööde tegeminevaheldub vahetunniga (kus puhatakse, mängitakse ja käiakse jalutuskäigul õues koosõpetajaga, osaletakse õpetajat eelnevalt informeerides huvialaringides, trennides,muusikakoolis jmt)

 

ESMASPÄEV:

Kell 12.10-17 õp Külli Praats, vabad õpetajad vajadusel

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö

 

TEISIPÄEV:

Kell 12.10 - 17 õp Külli Praats,vabad õpetajad vajadusel

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö

KOLMAPÄEV:

Kell 12.10 - 16.00 

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

NELJAPÄEV:

Kell 12.10 - 16.00 

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

REEDE:

Kell 12.10 - 16.00 

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö