Päevakava

Direktori kk 01.09.2022 nr 1-1/3


KAIUKOOLIPÄEVAKAVA 2022/2023 õ.-a.

Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud

õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

/PGS § 9 (1) Koolikohustus/

Õpilasel on õiguskasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,

õppe- ja spordivahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.


1. Õppe- ja vahetund.

Õppetunnid algavad koolis kell 8.25.

Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei ole lühem kui 10 minutit.

Söögivahetunni pikkus on 15 kuni 20 minutit.

Tundide ajad:

1.tund 8.25 - 9.10

hommikupudru söömine

2.tund 9.20 - 10.05

3.tund 10.15 - 11.00

4.tund 11.10 - 11.55

1. – 5. klasside lõunasöök

5.tund 12.15 - 13.00

6. – 9. klasside lõunasöök

6.tund 13.20 – 14.05

7.tund14.15 – 15.00

pikapäevarühma söömine

8.tund 15.10 – 15.55


1. Õppetunnid on klassiti jaotatud vastavalt õppekavale ja tunniplaanile viiele nädalapäevale arvestusega, et reedel on lühem koolipäev ja viimase tunni (klassijuhatajatund) ajal saab korraldada kooli ühisüritusi.

2. Pärast tunde toimuvad konsultatsioonid, huvialaringid, huvikooli (muusikakooli) tunnid, trennid ja pikapäevarühm.

3. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita üldiselt esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

4. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetus/käsitöö, ujumistunnid. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.2. Õppeaasta


1. Õppeaasta kestab 1.septembrist järgise aasta 31. augustini.

2. Õppeaasta koosneb õppekolmandikest ja koolivaheaegadest.

3. Õppeperiood on 175 õppepäeva.

4. Lõpuklassis on 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu.

5. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

6. Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

7. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit.


3. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

1. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

2. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

4. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.4. Kodused õpiülesanded.


1. 1. klassis koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.

2. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.5. Pikapäevarühma (edaspidi PPR) päevakava.


1. PPR töötab esmaspäeval ja teisipäeval 12.15 kuni 17.00, kolmapäevast reedeni 12.15 kuni 16.00. Õpilaste bussiringid lähevad kooli juurest E-T kell 16.50 ja K, N, R kell 15.55.

2. Õpilase osalemiseks PPRi töös ja teistes PPRi ajal toimuvates tegevustes (ringid, trennid jms) on lapsevanema avaldus.

3. PPR-i töö toimubvastavalt määratud klassiruumis .

4. PPR-i õpilased täidavad kooli kodukorda.

5. Õpilased võivad osaleda klassivälises tegevuses (ringid, muusikakool,trennid, viibida raamatukogus jms tegevus)eelnevalt teavitades sellest pikapäevarühma õpetajat.

6. PPR-i õpilased saavad vastavalt esitatud avaldusele eine, mille eest maksavad lapsevanemad.

7. PPR-i ajakava:pikapäevarühmas toimub töö sarnaselt õppetundidele – koduste tööde tegeminevaheldub vahetunniga (kus puhatakse, mängitakse ja käiakse jalutuskäigul õues koosõpetajaga, osaletakse õpetajat eelnevalt informeerides huvialaringides, trennides,muusikakoolis jmt)


ESMASPÄEV:

Kell 13-17 õp Külli Praats 1.-4. klass

Kell 15-17 õp Kätlin Erm 5.- 9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö


TEISIPÄEV:

Kell 12 - 17 õp Külli Praats 1.- 4. klass

Kell 14.10 - 17 õp Kätlin Erm 5.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 16.50 õppetöö


KOLMAPÄEV:

Kell 12.15 - 16 õp Külli Praats 1.-4. klass

Kell 14.10 - 16 õp Kätlin Erm 5.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetööNELJAPÄEV:

Kell 12.15 - 16 õp Külli Praats 1.-4. klass

Kell 14.10-16 õp Kätlin Erm 5.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö


REEDE:

Kell 12.15 - 16 õp Külli Praats 1.-9. klass

7. tund – tegevused õues

14.50 – 15.00 pikapäevarühma eine

15.00 – 15.50 õppetöö

Sissekanded pikapäevarühma päevikusse tehakse samal päeval.6. Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele.


1. Õppetunnid jäetakse ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19?C.

2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

3. Õppetunnid jäetakse ära, kui välisõhu temperatuur on

1) miinus 20 kraadi ja madalam 1.-6. klassis;

2) 2) miinus25 kraadi ja madalam7.-9. klassis.

4. Madalamast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldataksekojusaatmise võimalusteni erinevaid tegevusi.

5. Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia õhutemperatuuril:

1) 1.-6. klassi õpilastele kuni miinus 10 kraadi;

2) 7.-9. klassi õpilastele kuni miinus 15 kraadi;

3) Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8m/s.