UUDISED:

Vanemate kaetava osa määra muutmine koolieelsetes lasteasutustes

Määruse jõustumisel muutuvad alates 01.09.2023 lasteaia kohatasu määrad ja soodustuste rakendamise tingimused. Määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/402062023016.